Over ons

doel, visie en gedragscode

Niet alleen op het veld hebben we een duidelijk doel. Hier lees je meer over onze doelen en visie.

ons doel

Het doel van GHV? Iedereen de kans geven om lekker te handballen. Wie je bent, waar je vandaan komt en van wie je houdt maakt ons daarbij niets uit. Iedereen is welkom bij ons. Jij dus ook!

Natuurlijk, we zijn fanatiek en willen graag winnen. Maar winnen betekent voor ons niet alleen dat we na een wedstrijd vaker hebben gescoord dan onze tegenstander. Ook andere zaken tellen. Dat we onze sociale en maatschappelijke rol goed invullen, bijvoorbeeld.

Prestatief én recreatief

Dit komt tot uitdrukking in ons tweesporenbeleid. Dat heeft niets met de NS te maken, maar wil zeggen dat we de handbalsport vanuit twee perspectieven bekijken. Enerzijds als prestatiesport, wat vooral voor onze selectieteams geldt. Anderzijds zien we handbal als recreatiesport. In beide gevallen geldt: het houdt niet per se op als de laatste zoemer klinkt. Nog even gezellig nakaarten in het clubhuis – of tijdens een sociale activiteit – moet zeker kunnen.

 

Wie je bent, waar je vandaan komt en van wie je houdt? Dat maakt niet uit. Bij GHV ben je welkom!

GHV geeft een zetje

Wij GHV’ers vinden het belangrijk om zo veel mogelijk mensen aan het handballen te krijgen. Zij die daarvoor een zetje nodig hebben, zoals mensen met een beperking, helpen we graag. Maar we proberen ook de deuren te openen voor mensen met weinig financiële speelruimte. Via subsidieregelingen, bijvoorbeeld.

Gezelligheid

We stipten het net al even aan: we vinden het belangrijk dat het gezellig is. We blijven tenslotte Brabanders. Daartoe organiseren we veel activiteiten om de sfeer binnen de club er lekker in te houden. Clubavonden, vossenjachten, het legendarische zomerkamp, spelletjesavonden, ouder-kindtoernooien, het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi en ga zo maar even door. Bij die activiteiten is het altijd druk en gezellig. De ranja dan wel een ander drankje vloeit rijkelijk.

Grote familie

GHV is misschien niet de grootste familie van Nederland – dat claimt de TROS al te zijn – maar binnen Goirle komen we een heel eindje. We hebben veel leden en zijn gelukkig ook gezegend met veel vrijwilligers. Zij helpen ons op allerlei vlakken, zowel binnen als buiten het veld. Zonder vrijwilligers zou ook onze club niet bestaan, zo eenvoudig is het. Zonder te overdrijven kunnen we wel stellen dat we over een fantastische club vrijwilligers beschikken. Daar zijn we zuinig en trots op!

Onze visie

Binnen GHV staan drie kernwoorden centraal die onze visie samenvatten. Komen ze:

Sportiviteit, samenspel en gezelligheid

We denken niet dat deze woorden nadere uitleg nodig hebben. Hier moet het volgens ons binnen elke teamsport om draaien. Bij ons is dat in elk geval wel zo.

Sportieve ambities naleven

Verder vinden we het belangrijk dat onze leden veel met de handbalsport bezig zijn. Coaches en trainers die op een heldere en enthousiasmerende manier hun handbalkennis overbrengen zijn hierbij belangrijk. Het is ons doel om al onze leden de mogelijkheid te bieden hun sportieve ambities na te leven. Zelfs als deze niet gericht zijn op het competitieve aspect van de handbalsport.

 

Binnen onze club draait het om sportiviteit, samenspel en gezelligheid.

DOELSTELLINGEN

Om onze visie en doelen concreter te maken, hebben we ze teruggesnoeid tot een aantal concretere doelstellingen. We delen ze graag met je:

Een goede bestuurlijke en organisatorische structuur, met een duidelijke definiëring van taken en verantwoordelijkheden. Dit geldt zowel voor het dagelijks bestuur, de verschillende commissies en de vrijwillige functies. Iedereen met een rol binnen onze club moet weten wat zijn of haar rol is.

Met jeugdspelers/-speelsters blijven spelen op een hoog niveau in de regio.

Streven naar begeleiding van alle (jeugd)teams door gediplomeerde en/of intern opgeleide trainer/coaches.

Met zo veel mogelijk eigen opgeleide spelers/speelsters bij de eerste seniorenteam in de (sub)top van de nationale competities te blijven spelen.

Zoveel mogelijk sportieve prestaties te boeken binnen alle teams, waarbij ook minder gekwalificeerde handballers aan spelen toekomen.

Een sportief-financieel evenwicht nastreven. Ook financieel willen we fit blijven.

Activiteiten organiseren om het verenigingsgevoel te bevorderen.

De interne en externe communicatie zo helder en efficiënt mogelijk laten verlopen. Klare taal, gestroomlijnde communicatiemiddelen en structuur.

Leden en ouders nog meer betrekken bij onze club. Boeien en binden dus.

Aan elke team een teamsponsor koppelen die niet alleen een financiële bijdrage levert, maar ook op een andere manier met het team samenwerkt. Zo geven we een sponsorschap een extra dimensie.

 

ONZE GEDRAGSCODE

Binnen GHV hebben wij een vertrouwens(contact)persoon aangesteld. Deze persoon is voor iedereen bereik/aanspreekbaar en voor alle vragen kun je contact opnemen met Cissy Wellens-Oerlemans.

Je kunt Cissy bereiken op 06-10628732. Vanzelfsprekend blijft alles wat je met Cissy deelt tussen jullie. Ze zal nooit zonder jouw toestemming iets met anderen bespreken.

Verklaring Omtrent Gedrag

Er is een traject opgestart waarbij alle coaches en trainers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’. GHV vindt het belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, veilig kunnen sporten bij ons. Om de kans op (seksuele) intimidatie te verminderen, vragen wij van personen die een functie binnen onze vereniging uitoefenen een VOG. Hiermee verkrijgen we meer zekerheid over het verleden van trainer, begeleiders en coaches. Hoewel een VOG het voordoen van ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, willen wij hiermee laten zien dat wij een veilig sportklimaat serieus nemen.

Voor GHV sporters

Wanneer je wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

Toon respect; Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechter(s). Tast niemand in zijn/haar waarde aan.  Alleen kun je geen wedstrijden spelen. Pest niet, onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen en let op je taalgebruik. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

Wij streven ernaar dat iedereen binnen onze vereniging zich veilig kan voelen, onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Begroeten voor aanvang van elke  wedstrijd en bedanken na elke wedstrijd ook al heb je die verloren is een must. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar luister wel naar elkaar.

Waar we ook spelen, we zijn ten allen tijde te gast en dienen met respect om te gaan met elkaar, de accommodatie, en de attributen die ons beschikbaar worden gesteld.

Kom op tijd, meld je volgens de afspraken/procedures af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan. Alcohol gebruik is < 18 jaar niet toegestaan en werk hier ook niet aan mee.

Drink na afloop van het sporten alcohol met mate en drink niet wanneer je met de auto bent.

Gebruik van doping/drugs is binnen onze vereniging niet toegestaan.

Binnen GHV zijn veel vrijwilligerstaken te vervullen, help daar waar mogelijk hier in mee en respecteer de inzet van alle vrijwilligers alleen door inzet van iedereen samen is het mogelijk dat we binnen GHV kunnen handballen.

Binnen GHV is de taak van wedstrijdleiding/tijdwaarneming de enige verplichting voer deze taak ook zo goed mogelijk uit, je wordt met name door de jongere jeugd als voorbeeld gezien.

Het gebruik van mobiele telefoons e.d. in de kleedkamer is bij alle jeugdteams is binnen GHV niet toegestaan.

Wij begrijpen dat het erg gezellig is om muziek in de kleedkamers af te spelen maar daarmee kunnen wij misstanden in de kleedkamers niet uitsluiten.

We willen oneigenlijk gebruik van mobieltjes hiermee voorkomen.

Clausule onwenselijk gedrag trainer/coach/begeleider
  • De trainer/coach/begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  • Hij/zij onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/coach/begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De trainer/coach/begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of hijzelf/zijzelf deze aanraking als seksueel of erotisch van aard zal ervaren. Hierbij valt te denken aan het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De trainer/coach/begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte uitlatingen via welk communicatie middel dan ook.
  • De trainer/coach/begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • De trainer/coach/begeleider heeft de plicht – voor zover dat in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
  • De trainer/coach/begeleider is verplicht om met personen of instanties samen te werken die de belangen van de sporter behartigen.
  • De trainer/coach/begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen.
  • Verder aanvaardt de trainer/coach/begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • De trainer/coach/begeleider ziet er op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij/zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels, dan zal hij/zij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
Voor Trainer/coaches/begeleiders

Werk binnen onze vereniging volgens de Missie, Visie en Doelstellingen die binnen onze vereniging gehanteerd worden.

Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.

Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.

Schreeuw niet en val sporters, begeleiders en scheidsrechters niet af als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. Je hebt binnen onze vereniging een “voorbeeldfunctie” handel daar ook naar.

Spreek ouders/buitenstaanders die zich op een negatieve manier vanaf de zijlijn staan te coachen hierop aan, laat hen horen dat wij respectvol met elkaar omgaan.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om sancties toe te passen wanneer een lid en/of trainer/ coach zich niet houdt aan gemaakte afspraken en zich verliest in respectloos en ongewenst gedrag.

Bij sancties moet gedacht worden aan verwijdering van de training en/of de wedstrijd, het op non-actief stellen van een speler/trainer/coach en in het meest negatieve geval het eenzijdig beëindigen van het lidmaatschap.